• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

POMAGAMY


&

DAJEMY UŚMIECH


Statut

STATUT

Email Drukuj PDF

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Potrzebującym „PROMYK”

Rozdział I
PODSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Potrzebującym „PROMYK” zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną.
§ 2
Stowarzyszenie ma prawo używania skróconej formy nazwy „PROMYK”.
§ 3
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.
§ 4
Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
§ 5
Siedzibą Stowarzyszenia znajduje się w Futomie.
§ 6
Stowarzyszenie może używać odznak, pieczęci okrągłej z logo i pieczęci podłużnej z nazwą i adresem na zasadach określonych w przepisach szczególnych.
§ 7
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i między narodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania

Rozdział II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 8
Celem Stowarzyszenia jest:
Działalność kulturalno – rekreacyjna na rzecz dzieci potrzebujących.
Organizowanie pomocy rzeczowej i materialnej dzieciom i młodzieży ze środowisk zaniedbanych społecznie.
Spełnianie marzeń dzieci potrzebujących.
Prawidłowe zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom zaniedbanym społecznie.
Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci z rodzin biednych i patologicznych.
Włączanie dzieci i młodzieży w akcje charytatywne, kulturalno-społeczne, wyczulając na krzywdę drugiego człowieka.
Promocja kultury, w szczególności tworzonej przez ludzi młodych i do nich adresowanej.
Propagowanie zajęć informatycznych wśród dzieci, młodzieży i osób starszych.
Promocja ekologii i ochrony środowiska.
Promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży.
Integrowanie młodzieży z rówieśnikami potrzebującymi pomocy i niepełnosprawnymi.
Organizowanie czasu wolnego dzieciom z domów dziecka, hospicjów i szpitali dziecięcych.
Organizowanie pomocy humanitarnej dla polskich placówek opiekuńczo wychowawczych.
Edukacja dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych.
Rozwijanie talentów młodych ludzi.  § 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
Współpraca dla realizacji celów statutowych z organizacjami pokrewnymi w kraju.
Organizowanie pikników integracyjnych, koncertów, imprez sportowo-rekreacyjnych, spotkań, zebrań, konferencji.
Prowadzenie świetlic weekendowych dla dzieci potrzebujących.
Prowadzenie zajęć informatycznych ze stałym dostępem do Internetu, dla dzieci, młodzieży.
Wyrażanie opinii w sprawach publicznych oraz czynne uczestnictwo w życiu publicznym i kulturalnym.
Organizowanie wyjazdów integracyjnych w celach poznawczych i reparacyjnych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
Zdobywanie i gromadzenie środków na działalność na rzecz dzieci i młodzieży.
Raz w roku spełnianie dziecięcych marzeń, kierowanych w formie listów do Zarządu Stowarzyszenia.
Włączanie lokalnego środowiska w akcje przez nas proponowane.
Działalność charytatywna i dobroczynna.
Organizowanie akcji charytatywnych mających na celu zdobywanie funduszy na pomoc chorymi potrzebującym dzieciom oraz organizowanie dla nich wypoczynku i spełniania marzeń.
Organizowanie koncertów i Wielkich Integracyjnych Pikników ”Gwiazdy Dzieciom” z udziałem znanych i lubianych postaci życia publicznego.
Działania dobroczynne dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w ramach Promykowego Wolontariatu.
Organizacja szkoleń, kursów dla dzieci i młodzieży.
Tworzenie serwisów społecznościowych łączących członków stowarzyszenia i dzieci i młodzieży której pomagamy.
Czynne uczestnictwo w życiu kulturalnym
Aktywizację młodzieży do działań charytatywnych
Rozwijanie zainteresowań młodzieży

Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIAZKI
§10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
Członków zwyczajnych
Członków honorowych

§ 11

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą być obywatele polscy lub obcokrajowcy, która ukończyła 16 rok życia oraz osoby poniżej 16 roku życia za zgoda przedstawicieli ustawowych która utożsamia się z zasadami i programem stowarzyszenia i która wypełni deklarację członkowską. Decyzje o nadaniu statusu członka zwyczajnego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Członkami zwyczajnymi są także założyciele Stowarzyszenia.

§ 12

Prawa członków zwyczajnych:
Mają prawo wybierać i być wybierania do władz Stowarzyszenia, przy uwzględnieniu następujących warunków:
Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczona zdolność do czynności prawnej mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość musza stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
Małoletni poniżej 16 roku życia nie posiadaj prawa udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach oraz nie posiadają prawa korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
Uczestniczyć w pracach i przedsięwzięciach Stowarzyszenia
Prawo do korzystania z wszelkich form działalności  Stowarzyszenia
Prawo do korzystania z pomocy Stowarzyszenia
Prawo do informacji o wszystkich decyzjach organów Stowarzyszenia
Prawo występowania z wnioskami, inicjatywami i postulatami
Prawo w pracy w grupach zwanych komisjami problemowymi, powołanych przez Zarząd, Komisje Rewizyjna lub Walne Zebranie Członków.
§ 13

Obowiązki członków zwyczajnych:
Czynne uczestniczenie w pracach Stowarzyszenia i realizacji celów statutowych
Przestrzeganie Statutu, uchwał i postanowień władz Stowarzyszenia
Chronienie i pomnażanie majątku Stowarzyszenia

§ 14
Nadanie godności członka honorowego następuje w drodze uchwały podjętej przez Zarząd. Członkiem  honorowym może zostać wyłącznie osoba, która w szczególny sposób zasłużyła się w realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 15
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi
Śmierci członka
Wykluczeniu w wyniku prawomocnego orzeczenia sadu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych
Pozbawienia członkostwa honorowego, w drodze uchwały podjętej przez Zarząd Stowarzyszenia.
W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 i 4 Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia podając przyczynę oraz informując o przysługującym mu prawi wniesienia odwołania w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

Rozdział IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 16
Władzami Stowarzyszenia są:
Walne Zgromadzenie
Zarząd
Komisja Rewizyjna

WALNE ZGROMADZENIE

§ 17

Walne Zgromadzenie jest najwyższa władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie zwyczajni, członkowie honorowi i zaproszeni goście. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków listem poleconym wysłanym, co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia lub telefonicznie, na 7 dni przed planowanym zebraniem.  
Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Uchwały zapadają większością głosów, a w wypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Walnego Zgromadzenia prowadzącego obrady.


§ 18

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się raz w roku.
Nadzwyczajne Zgromadzenie może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
Z własnej inicjatywy
Na żądanie Komisji Rewizyjnej
Na umotywowane żądanie co najmniej 10 członków zwyczajnych Walne Zgromadzenie obraduje wg uchwalonego przez sobie regulaminu.
§ 19

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy:
Określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia
Uchwalenie zmian statutu
Wybór i odwoływania członków władz Stowarzyszenia
Rozpatrywania i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia
Rozpatrywania wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze
Rozpatrywania odwołań w sprawach członkowskich i od uchwał Zarządu
Podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji
Podejmowanie uchwał o rozwiązywaniu Stowarzyszenia i przekazanie jego majątku
Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady
ZARZĄD
§ 20
Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia.
Wyboru Zarządu Stowarzyszenia dokonuje Walne Zgromadzenie przy udziale, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia w I terminie, a w II terminie ( 30 min. Później) niezależnie od liczby obecnych. Wybór dokonywany jest w głosowaniu tajnym. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.
Zarząd składa się z:
Prezesa
Wiceprezesa
Członka Zarządu

Prezes:
Reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz
Kieruje pracami Zarządu
Przygotowuje projekt porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Koordynuje prace członków Stowarzyszenia
Osobiście wręcza nagrody przyznawane przez Zarząd
Zasady działania Zarządu ustala regulamin ustalony przez Zarzad.
Posiedzenie zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
W posiedzeniu Zarządu musi uczestniczyć przynajmniej 2 jego członków, w tym Prezes lub upoważniony przez niego zastępca.
Zarząd podejmuje uchwały zwykła większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa, a podczas jego nie obecności uprawniony przez niego zastępca.
§21

Do zakresu działania Zarządu należy:
Realizowanie celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania członków
Określanie szczegółowych kierunków działania
Ustalanie preliminarzy działania
Ustalenie wzoru deklaracji członkowskich
Ustalenie wzoru odznaki i legitymacji członkowskiej
Sprawowanie nadzoru nad majątkiem Stowarzyszenia
Uchwalenie regulaminów przewidzianych w statucie
Powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich działań
Zwoływanie Walnego Zgromadzenia
Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie)
Prowadzenie dokumentacjo członkowskich
Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia
Wnioskowanie o nadanie nagród Stowarzyszenia ludziom działającym na rzecz dzieci i młodzieży.
Rozpatrywanie listów dzieci kierowanych do Zarządu na akcję „Spełnianie Dziecięcych marzeń” określonej w wewnętrznym regulaminie.
Składnie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu
Wykonywanie innych zadań i obowiązków przewidzianych w niniejszym statucie.
§ 22
Do reprezentowania Stowarzyszenia i podpisywania w imieniu Stowarzyszenia umów, dokumentów w tym dotyczących zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu; Prezesa i Wiceprezesa, a w przypadku nieobecności Prezesa lub Skarbnika, członka Zarządu.

KOMISJA REWIZYJNA
§ 23
Komisja Rewizyjna jest władza Stowarzyszenia powalaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością. Wyboru dokonuje Walne Zgromadzenie w trybie tajnym, przy udziale, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia w I terminie, a w II terminie (30 min. później) niezależnie od liczby obecnych. Kadencja Komisji Rewizyjne trwa 5 lat.
Komisja Rewizyjne składa się z:
Przewodniczącego
Zastępcy Przewodniczącego
Sekretarza

§ 24

Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:
Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia
Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikających z przeprowadzonych kontroli
Prawo zadanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także prawo żądanie zwołania posiedzenia Zarządu
Składania na Walnym Zgromadzeniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia
Składania sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzaniu

§ 25

Komisja Rewizyjna odbywa posiedzenie przynajmniej raz w roku, które zwołuje przewodniczący.
Do ważności obrad, oraz podejmowanych uchwał wymagana jest obecność wszystkich członków komisji.
Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały bezwzględna większością głosów.
Członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniu Zarządu.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez te władzę.

§ 26

W razie konieczności uzupełnienia składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji dokonuje tego Walne Zgromadzanie członków zgodnie z zasadami obowiązującymi przy wyborze członków obu organów.

§ 27

W Stowarzyszeniu nie można łączyć funkcji władz z organem nadzoru oraz członkowie Zarządu i komisji Rewizyjnej nie mogą być spokrewnieni ze sobą.


ROZDZIAŁ V
MAJATEK I FUNDUSZE

§ 28

Działalność Stowarzyszenia finansowana jest:
Z przeprowadzanych akcji charytatywnych (koncerty, festyny, imprezy artystyczno – sportowe, itp.)
Z dotacji
Z darowizn, spadków i zapisów

Środki pieniężne, niezależnie od źródeł pochodzenia, mogą być przechowywane w kasie lub na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu  bieżących potrzeb, przekazane do kasy lub na to konto.

§ 29

Stowarzyszenie nie może:

Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
Przekazywać i wykorzystywać majątku trwałego stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30
Uchwałę o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia poodejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności:
W pierwszym terminie – co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia
W drugim terminie – zwykła większością głosów, lecz przy obecności nie mniej niż ¼ liczby członków.

Wraz z uchwałą o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwał ę o majątku Stowarzyszenia i powołaniu Komisji Likwidacyjnej.
Zgodnie z art. 31 KPA Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do typowania biegłych – rzeczoznawców i występowania we wszystkich sprawach dotyczących członków Stowarzyszenia.